REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Strona główna Sklep REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO – USŁUGOWEGO „PUCH” WOJCIECH PIETROŃ

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.puch.com.pl/sklep
 1. Sprzedawcą jest Wojciech Pietroń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PUCH” Wojciech Pietroń z siedzibą:
  ul. Gen. Bema 4/3,
  24-320 Poniatowa,
  wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  posiadający numer NIP: 7171001168, REGON: 430464442.
 1. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu
  (81)820 30 92
  lub (+48) 503 079 791
  oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej sklep@puch.com.pl.
 1. Adres korespondencyjny i zwrotny Sprzedawcy:

PHU „PUCH” Wojciech Pietroń
ul. Wylotowa 21
24-320 Poniatowa

 § 1 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 1. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 1. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym pozostająca w związku funkcjonalnym ze sprzedawanymi Towarami.
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży lub dostawy Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.puch.com.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i kupić Towar objęty Zamówieniem.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 1. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 § 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę, dostępnym pod adresem www.puch.com.pl/sklep .
 1. Korzystanie za Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymagań technicznych, tj. posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 § 3 Przedmiot transakcji 

 1. Informacje o towarach podane na stronie www.puch.com.pl/sklep, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient przesyłając do Sklepu Internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży zamawianych towarów.
 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia.
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.
 1. Ceny towarów podane w Sklepie Internetowym nie zawierają innych ponoszonych przez nabywcę kosztów, w tym kosztów dostawy (wysyłki), które są wskazane w formularzu w trakcie wybierania towarów i dodane następnie do ceny towarów przy składaniu zamówienia. Łączna cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, do której zapłaty zobowiązany jest nabywca, w związku z zamówieniem towaru, obejmuje cenę towarów, koszty dostawy (wysyłki) i ewentualne inne koszty.
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów bez wad. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym www.puch.com.pl/sklep są fabrycznie nowe, zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 § 4 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.puch.com.pl/sklep oraz drogą mailową.
 1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać bez ograniczeń czasowych tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 1. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca w Sklepie Internetowym przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 1. Zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 1. W wypadku gdy, podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową za pośrednictwem strony www.puch.com.pl/sklep ,momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu Internetowego w drodze wiadomości e-mail, wysłanej na adres Klienta podany przy rejestracji. W przypadku wyboru opcji przedpłaty, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje po wpływie całości ceny towarów (łącznie z kosztem dostawy lub innymi kosztami) na rachunek bankowy Sprzedawcy. Jeżeli łączna cena towarów nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zamówienie jest uważane za niezłożone i podlega anulowaniu. Nie dochodzi wówczas do zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Po zawarciu umowy sprzedaży, najpóźniej w chwili dostarczenia towarów, Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku na adres Klienta wskazany w trakcie rejestracji lub składania zamówienia.
 1. Klient w procesie składania zamówienia otrzyma informację o otrzymaniu faktury VAT. Oświadczenie Klienta wyrażające wolę otrzymania faktury VAT stanowi równocześnie upoważnienie dla Sprzedawcy do stosowania faktury elektronicznej, o którym mowa w art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Wystawiona faktura VAT zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, uzupełnienia, zmiany oraz żądania ich usunięcia.

 § 5 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 
 1. Moment e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę jest okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna – sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy.
 1. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu przygotowania towaru do wysłania oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Terminy dostawy podane przy produktach oznaczają czas potrzebny na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Podany przy produktach termin jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne w naszym magazynie. Przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do adresata zazwyczaj na drugi dzień roboczy po nadaniu.
 1. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru lub wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiałyby czasową lub całkowitą realizację złożonego zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 1. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o zaistniałej sytuacji Kupującego i drogą mailową lub telefoniczną poprosi Kupującego o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.
 1. W sytuacji braku towaru w magazynie, Kupujący może anulować zamówienie w całości lub jedynie w części, lub zgodzić się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu całości ceny wraz z kosztami dostawy na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z momentem dokonania zamówienia w przypadku opcji „za pobraniem”.

 § 6 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich oraz Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link
 1. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej potwierdzony jest pisemnym pokwitowaniem.
 1. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 1. Odbierając towar należy sprawdzić stan przesyłki, m.in. czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania, nie powinno się przyjmować przesyłki i należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy braków przesyłki w transporcie.
 1. Według niniejszego regulaminu Sprzedawca prowadzi sprzedaż tylko na terenie Unii Europejskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 1. Faktura Vat jest wysyłana osobno Pocztą Polską.

 § 7 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT.
 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Płatność dokonywana jest na podstawie faktury Proformy.Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy, bądź wysłania potwierdzenia dokonania przelewu;
  2. gotówką przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem;
  3. gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru ma następuje osobiście w biurze Sprzedawcy w Poniatowej;
 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 § 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, a w razie zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 1. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, jest poinformowanie Sprzedawcy o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Wzór formularza odstąpienia od umowy, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, a także dostępny jest na stronie internetowej sklepu.Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu Opakowań Xtend jest możliwy tylko i wyłącznie gdy karton bądź opakowanie foliowe nie jest otwarte.
 1. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się za zachowany, w przypadku wysłania przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócenia na własny koszt Towaru, który należy odesłać  na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:
 1. której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 7. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 1. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 1. W przypadku wystawienia faktury VAT Sprzedawca, w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane Konsumentowi przesyłką pocztową. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie odesłać Sprzedawcy podpisaną kopię faktury korygującej.

 § 9 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi określają przepisy Kodeksu cywilnego.
 1. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w przypadku stwierdzenia wady produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę fizyczną lub prawną, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 1. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt na adres Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu tego produktu i opisem reklamacji na formularzu reklamacji zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
 1. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 
 1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 3 powyżej. 
 1. Sprzedawca oświadcza, że z uwagi na okoliczność, że nie ma on wpływu ani kontroli na uprawę, zbiór, traktowanie pozbiorcze, warunki produkcji, sposób i warunki pakowania oraz transportu, nie ponosi on odpowiedzialności (pośrednio ani bezpośrednio) za produkty umieszczone w opakowaniach Xtrend®
  i jednocześnie nie gwarantuje, że opakowania te będą odpowiednie dla każdego rodzaju produktu.

 §10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego www.puch.com.pl/sklep oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu Internetowego www.puch.com.pl/sklep są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 1. Struktura witryny Sklepu Internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

 § 11 Zmiana Regulaminu

 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Kontakt ze Sklepem Internetowym odbywać się może – za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@puch.com.pl, telefonu: (81)820 30 92 lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy: PHU „PUCH” Wojciech Pietroń (ul. Wylotowa 21, 24-320 Poniatowa).
 2. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Klient może skorzystać z polubownego rozstrzygnięcia sporu wynikającego z reklamacji i dochodzenia innych roszczeń. W braku rozstrzygnięcia ugodowego, spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem umów zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Sklepu Internetowego PHU „PUCH” Wojciech Pietroń – dla klientów będących konsumentami – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

        

W celu złożenia zapytania prosimy o e-mail sklep@puch.com.pl Zamknij